Veiligheid

8 kernpunten:  

Bewustwording

Ondersteuning van organisaties en bedrijven op het gebied van pro-actie en preventie in relatie tot veiligheid. Hoe kunnen structureel onveilige situaties worden voorkomen en op zijn minst worden gereduceerd?

Risico-inventarisatie

Uitvoering geven aan de inventarisatie van risico’s die de voortgang van bedrijfsprocessen kunnen bedreigen (bedrijfs- of organisatie continuïteit) en ongewenste gebeurtenissen kunnen voorkomen.  

Beleidvorming

Ontwikkelen van (integraal) veiligheidsbeleid voor overheidsinstanties en/of bedrijven alsmede beleidsontwikkeling op specifieke veiligheid gerelateerde onderwerpen.

Planvorming

Preparatie op gesignaleerde risico’s in relatie tot (on)veiligheid. Welke maatregelen zijn afgestemd om ongewenste situaties te voorkomen? Wat gaat wie doen wanneer scenario ‘X’ zich voordoet? Wie heeft de verantwoordelijkheid in welke fase van het optreden bij incidenten en passen de plannen binnen de geldende wet- en regelgeving?

Opleiding

Ondersteuning/waarneming/scenario ontwikkeling ten aanzien van opleiden, trainen en geoefend houden van (crisis)teams. Het geven van vakinhoudelijke colleges binnen het veiligheidsveld.  

Training (personal)

Coaching van (operationeel en tactisch) leidinggevenden in persoonlijke groei en ontwikkeling. Ondersteuning bij de doorontwikkeling van groepsprocessen. Coaching in teambuilding en teamsamenwerking.

Evalueren

Evalueren van incidenten of oefeningen om de uitkomsten hiervan mee te kunnen nemen in het verbeteren van processen en/of het voorkomen van het ontstaan van ongewenste gebeurtenissen in de toekomst. Evaluatie weergeven in een heldere en leesbare rapportage.

Toetsing

Toetsen van (veiligheid) plannen op feitelijke inhoud en hiernaast op operationele- en tactische haalbaarheid. Sluit het opgestelde plan aan op wensen uit het werkveld? Zitten er feitelijke onjuistheden in het plan welke risico’s op kunnen leveren voor de uitvoering? Sluit de planvorming aan op het vigerende beleid? Wordt voldaan aan wet- en regelgeving die kaders vormen voor de planvorming of preparatieven afspraken?

Agnes is een Autoriteit in

Ik ben een autoriteit in het samenbrengen van partijen om gezamenlijke doelen te bereiken. Hierbij heb ik aandacht voor de mens binnen het proces en de belangen die spelen voor een diversiteit aan personen, afdelingen, organisaties en bedrijven in relatie tot de gestelde doelen. Hiernaast beschik ik over een grote oplossingsgerichtheid en ben ik gedreven om resultaten te behalen. Ook ben ik in staat op processen te sturen zonder over feitelijke macht te beschikken.    

Agnes van Wijngaarden
06 11351728
agnes@eriqmanagement.nl

Wie is Agnes?

Voorbeeldtekst. Klik om het tekstelement te selecteren.